Filiala C.C.D.

ccd2

 

 


Comunicare organizațională 2017

IMG_2924 IMG_2929 IMG_2926
IMG_2928 IMG_2930
IMG_2931 IMG_2939

Managementul resurselor umane specific  sistemului de învățământ preuniversitar 2017

DSCN1177 DSCN1184 DSCN1044
DSCN1175 DSCN1289
DSCN1203 DSCN1185DSCN1186 DSCN1046

Casa corpului didactic este o instituţie cu o istorie relativ scurtă şi cu un destin instabil. A fost propusă spre înfiinţare în anul 1969, fiind apoi desfiinţată în 1986. După reînfiinţare în anul 1990, există neîntrerupt în fiecare dintre judeţele ţării, în prezent. Legea educaţiei naţionale şi Regulametul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic circumscriu rolul acestei instituţii în sistemul educaţional românesc. Regulametul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic a fost aprobat prin O.M. nr.5.554 din 7 octombrie 2011.

Prin statutul ei, casa corpului didactic este unitate conexă a Ministerului, Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, funcţionează în fiecare judeţ şi poate organiza fililale în judeţ, respectiv în sectoarele municipiului Bucureşti. Din punct de vedere metodologic este subordonată Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului, Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar pe plan local este coordonată şi controlată de inspectoratul şcolar judeţean. Ca instituţie din sistemul de învăţămât preuniversitar, casa corpului didactic este centru de resurse şi de asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi se poate acreditata ca furnizor de formare continuă.

Casa Corpului Didactic NEAMT-Profesionisti in educatie
Casa Corpului Didactic urmareste formarea continua a cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar printr-o oferta variata de cursuri si crearea unui climat de munca stimulativ prin aplicarea corecta a politicilor educationale elaborate de M.E.C.T.S, in vederea facilitarii dezvoltarii personale si profesionale.
Prin promovarea unui parteneriat deschis si flexibil, asigurarea unei bune comunicari strategice inter institutionale se doreste oferirea unui model de progres educational, generator de cadre didactice competente, capabile sa asigure cresterea calitatii educatiei.
Casa Corpului Didactic este o unitate de prestigiu a invatamantului din judetul NEAMT, a carei misiune este de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personala si profesionala a personalului din invatamantul preuniversitar, de a promova inovatia printr-o atentie marita acordata implementarii noilor politici educationale si prin cresterea calitatii programelor de formare continua adresate personalului didactic si didactic auxiliar.

Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

Obiectivul principal al activităţii casei corpului didactic este formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural.

Funcţiile casei corpului didactic ilustrează diversitatea şi complexitatea activităţilor derulate pentru îndeplinirea misiunii şi obiectivului stabilite prin documentele legislative.

a) organizator şi furnizor de programe de formare continuă pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare şi control, precum şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar în limba română, în limbile moderne predate în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc, în limbile minorităţilor naţionale, în judeţele în care funcţionează forme de învăţământ în limbile minorităţilor, conform art. 45 alin. (10) dinLegea nr. 1/2011;
b) centru de resurse, de inovaţie şi de expertiză în formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi a managerilor educaţionali;
c) centru de informare-documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul preuniversitar;
d) centru de iniţiere şi organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale;
e) editare şi difuzare de carte şi publicaţii în domeniul educaţiei;
f) consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală şi organizaţională;
g) centru metodologic pentru responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, documentarişti, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni din învăţământul preuniversitar;
h) marketing educaţional: analiza nevoilor de formare, definirea produselor şi serviciilor oferite, oferta de programe de formare continuă, promovarea şi furnizarea acestora;
i) bancă de date pentru resursele umane cu statut de formator în domeniile curriculum, evaluare, management etc., inspectori şcolari, responsabili cu formarea continuă, profesori documentarişti, mentori de dezvoltare profesională, bibliotecari, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni, profesori asociaţi, consultanţi, experţi;
j) centru de iniţiere şi derulare de parteneriate în scopul implementării de proiecte educaţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional;
k) centru de organizare a activităţilor de petrecere a timpului liber, excursii tematice, şcoli de vară, festivităţi jubiliare pentru instituţii/personalităţi, reuniuni tradiţionale de ziua învăţătorului, ziua copilului etc., club al cadrelor didactice care să prilejuiască întâlniri, schimburi de opinii;
l) centru comunitar de învăţare permanentă pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean, organizat conform art. 343 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;
m) centru de evaluare acreditat pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării nonformale şi informale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean, conform art. 346 şi 348 din Legea nr. 1/2011. Evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării nonformale şi informale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean, se realizează pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului conform art. 345 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;
n) centru cu atribuţii de constituire şi, respectiv, coordonare ale funcţionării corpului de mentori, la nivel judeţean.