Povestea unei școli

CTMC FLAG

.

Ca toate poveştile, întâmplarea începe cu A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ….


          Cine are puterea de a reînvia, peste timp farmecul jocului şi jucăriilor copilăreşti? Cine poate răspunde la întrebările fără sfârşit care macină mintea celor care au păşit pe poarta unei şcoli pentru a cunoaşte mai mult şi mai bine?
          ŞCOALA – este locul sfinţit cu ştiinţă care îndreaptă omul către străfundurile sinelui, mereu altul, mereu cu alte aspiraţii şi profunzimi de descoperit. Copilul înconjurat de cărţi, intrat în hăţişurile teoriilor şi legilor abstracte, încearcă de a decripta neştiutul, sub un acoperiş care îl fereşte de ploaie şi-l adăposteşte la lumina ştiinţei.
          Sunt gânduri multe răsădite în pereţii unei şcoli, gânduri care vin de dincolo de om, din timpuri ştiute dintr-o istorie pe apă, al căror suflu poate fi simţit doar cu sufletul. Şcoala însăşi e un gând ce curge repede ca apa heracliteană, un basm trăit şi făurit din iţe încurcate.
Ascultăm povestea care nu are nici un sfârşit. Doar zidurile se înalţă , mândre, orgolioase, sărbătorite de toată suflarea…

Ascultaţi – o şi Domniile Voastre…

          Acum  137 de ani a luat fiinţă „din iniţiativă privată” prima „şcoală de meserii de ambele sexe”, care a parcurs o istorie bogată în rezultate meritorii şi al cărei motiv de înfiinţare îl găsim în mănunchiul de mijloace ale luptei naţionale din acea vreme. Deschiderea şcolii are loc la 2 martie 1880 în cadru festiv , iar recunoaşterea ei de către Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii publice are loc la 3 septembrie 1880. Organizată iniţial ca şcoală inferioară de gradul I, prin creşterea numărului atelierelor, mărirea efectivului şcolii, construirea unui local propriu s-a impus transformarea acestei unităţi în şcoală inferioară de meserii de gradul II, ceea ce reprezenta la acea vreme o etapă mai înaltă de dezvoltare a învăţământului tehnic profesional din domeniul industrial . Alte denumiri  au fost: Şcoală Tehnică Metalurgică, Şcoală  Medie Tehnică de Mecanică şi Siderurgie, Şcoală Medie Tehnică de Mecanizarea Agriculturii, Grup Şcolar Agricol Roman, Liceul Agricol Roman,  Liceul industrial nr. 5,  Grupul Şcolar Agricol Roman, Grupul Şcolar „Miron Costin” Roman. În noiembrie 2001 Grupul Şcolar „Miron Costin” Roman a fuzionat cu Şcoala Profesională nr. 6 Roman, transformându-se apoi în Colegiul Tehnic  ,,Miron Costin” Roman. Şcoala Profesională nr. 6 Roman a fost şcoală cu prestigiu în zona Moldovei începând cu anul 1960 şi a şcolarizat elevi în domeniul mecanic, construcţii, textile-pielărie, obţinând rezultate foarte bune. În prezent  Şcoala noastră cuprinde următoarele cicluri de învăţământ preuniversitar:  profesional şi liceal,  iar în anul şcolar 2016-2017  în unitate funcţionează  35 de clase cu 912 de elevi care sunt îndrumaţi de 68 cadre didactice. Colegiul Tehnic ,,Miron Costin”Roman este situat la drumul European E85 şi îşi desfăşoară activitatea pe o rază de 2 km în 2 locaţii diferite: Corpul A, situat în str. Ştefan cel Mare, nr.268, Corpul B, situat în str. Mihai Eminescu, nr.5-7. Colegiul Tehnic „Miron Costin” dispune de o bază materială corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv educativ conform standardelor de pregătire profesională, dotarea fiind realizată şi prin derularea următoarelor proiecte şi programe:

  1. Program Phare RO.2003/005 – 551.05.01.05.02. Componenta  TVET 2004-2006 TVET – Modernizare a invatamantului profesional si tehnic – “Coeziune Economică si Sociala de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic/ componenta reabilitări reuniuni şcoală” ( reabilitarea cămin şi cantină pentru crearea unei baze de instruire practică în domeniul Turism şi alimentaţie – SAM) – valoare 574601.31 Euro.
  2. Program Phare RO.2005/017 – 553.04.01.02.04.01.01.13 “Furnizarea de echipament de baza pentru dotarea laboratoarelor si cabinetelor scolare din 150 unitati de invatamant din sistemul profesional si tehnic ” – valoare 183368.69 Euro.
  3. Program Phare RO.2003/005 – 551.05.03.01.02.01 ”Furnizarea de echipamente IT si Birotică” – valoare 42030 Euro.
  4. Proiect finanţat prin Uniunea Europeană, cu finanţare nerambursabilă “O şansă  pentru rromi privind integrarea socială” – program PHARE 2002 – Coeziune Economică şi Socială “Dezvoltarea  Resurselor Umane “ RO – 2002/000 – 586.05.02.02 (calificare în meseria tinichigiu vopsitor auto) – valoare 31280 Euro.
  5. “Centrul de formare profesională continuă a angajaţilor în meseria de zidar, pietrar tencuitor şi tinichigiu vopsitor auto” – PHARE 2005/017 – 553.04.02.02.01 – valoare 54201 Euro.
  6. ”Deşeuri zero? Da!” – proiect Comenius în parteneriat cu 5 ţări europene ( Italia, Cipru, Romania, Finlanda si Belgia) .
  7. ”WATERHOLIC – a drop of water, adrop of hope” – proiect Comenius în parteneriat cu 5 ţări europene ( Italia, Turcia, Romania, Grecia si Lituania).

          Pentru a sprijini desfăşurarea activităţilor principale şi conexe din unitate s-au înfiinţat Asociaţia sportivă „Miron Costin”, Asociaţia Tinerilor Romaşcani de Promovare a Drepturilor Omului „Miron Costin” Roman,  Asociaţia Părinţilor de la Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman şi un Centru de Documentare şi Informare în Domeniul Promovării şi Cunoaşterii Drepturilor Omului.

M I S I U N E A

„O ŞCOALĂ PENTRU UN VIITOR EUROPEAN!” 

Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman îşi asumă cu responsabilitate misiunea nobilă a formării unor caractere solide, a unor cetăţeni activi şi implicaţi în dinamica societăţii, a unor viitori factori decizionali competenţi şi întreprinzători, deschişi spre schimbare şi alteritate, având conştiinţa propriei identităţi şi disponibilitatea de a învăţa permanent.

Respectând diversitatea umană, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, unitatea noastră şcolară vizează dezvoltarea personalităţii beneficiarilor primi ai educaţiei, printr-un act pedagogic responsabil şi asumat, racordat la valorile europene, corelat cu nevoile reale de învăţare şi  competenţele necesare omului din sec XXI. Rigoarea şi profesionalismul cadrelor didactice, parteneriatul real dintre şcoală şi familie, disponibilitatea noastră permanentă spre colaborare şi dialog social vor furniza comunităţii locale şi întregii societăţi tineri cu dezvoltate abilităţi de viaţă, cu unităţi de competenţe performante specifice calificării profesionale, care să le permită integrarea rapidă şi eficientă pe piaţa muncii.

V I Z I U N E A

    În viziunea noastră, şcoala este izvorul nesecat de învăţătură, dar şi atelierul în care se modelează permanent suflete, conştiinţe, mentalităţi, se cultivă priceperi, meserii, principii şi valori solide cu care absolventul va deveni un cetăţean responsabil, competent şi creativ, întreprinzător şi disponibil spre autoperfecţionare continuă. Beneficiarul prim al educaţiei reprezintă centrul nostru de interes şi ne străduim – atât prin activităţile formale, cât şi prin cele nonformale şi informale – să venim în sprijinul dezvoltării şi împlinirii personale şi profesionale a tinerelor generaţii.

În actualul context socio-economic, Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman este o instituţie indispensabilă comunităţii, este un mediu educaţional de calitate, o şcoală puternic angajată în formarea şi dezvoltarea tinerilor. Furnizând servicii educaţionale şi consultanţă de înaltă calitate şi performanţă, unitatea şcolară urmăreşte integrarea rapidă a tinerilor, ca factori activi şi responsabili, pe piaţa muncii şi în cadrul comunităţii. Climatul educaţional realizat prin implicarea efectivă a tuturor partenerilor sociali interesaţi de implementarea cerinţelor privind asigurarea calităţii în educaţie garantează dobândirea de către elevi a unor reale competenţe profesionale, cognitive şi funcţional-acţionale, cât şi a unor competenţe transversale.

Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman promovează, în vederea atingerii obiectivelor, un dialog deschis şi permanent cu partenerii sociali şi educaţionali, o mare disponibilitate spre colaborare şi comunicare, atât pe orizontală, cât şi pe verticală, cultivând egalitatea de şanse şi diversitatea. Oportunităţile de educaţie şi instruire la standarde europene asociate unităţii noastre şcolare se adresează atât tinerilor din comunitatea romaşcană, cât şi tuturor tinerilor din zona Roman, din întreg judeţul, dar şi celor din judeţele vecine.

Director,
Prof. Zăloagă Ana – Maria